خدمات اینترنت ADSL

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
نامحدود B-1
نامحدود 1 مگابیت بر ثانیه B-1
1,990,000ریال 5,671,500ریال 11,104,200ریال 21,492,000ریال --- ---
FUP
512 کیلو بیت بر ثانیه 1 گیگ (FUP)
100,000ریال 285,000ریال 558,000ریال 1,080,000ریال --- ---
FUP
1 مگابیت بر ثانیه 54 گیگابایت آستانه مصرف منصفانه (FUP)
200,000ریال 570,000ریال 1,116,000ریال 2,160,000ریال --- ---
FUP
2 مگابیت بر ثانیه 88 گیگابایت آستانه مصرف منصفانه (FUP)
250,000ریال 712,500ریال 1,395,000ریال 2,700,000ریال --- ---
FUP
3 مگابیت بر ثانیه 110 گیگابایت آستانه مصرف منصفانه (FUP)
350,000ریال 997,500ریال 1,953,000ریال 3,780,000ریال --- ---
FUP
4 مگابیت بر ثانیه 176 گیگابایت آستانه مصرف منصفانه (FUP)
400,000ریال 1,140,000ریال 2,232,000ریال 4,320,000ریال --- ---
FUP
8 مگابیت بر ثانیه 384 گیگابایت آستانه مصرف منصفانه (FUP)
500,000ریال 1,425,000ریال 2,790,000ریال 5,400,000ریال --- ---
FUP
16 مگابیت بر ثانیه 770 گیگابایت آستانه مصرف منصفانه (FUP)
800,000ریال 2,280,000ریال 4,464,000ریال 8,640,000ریال --- ---
FUP
20 مگابیت بر ثانیه 1000 گیگابایت آستانه مصرف منصفانه (FUP)
2,000,000ریال 5,700,000ریال 11,160,000ریال 21,600,000ریال --- ---
FUP
30 مگابیت بر ثانیه 1200 گیگابایت آستانه مصرف منصفانه (FUP)
2,500,000ریال 7,125,000ریال 13,950,000ریال 27,000,000ریال --- ---
FUP
50 مگابیت بر ثانیه 1400 گیگابایت آستانه مصرف منصفانه (FUP)
3,000,000ریال 8,550,000ریال 16,740,000ریال 32,400,000ریال --- ---
ترافیک اضافه FUP
شبانه سرعتی 4 مگابیت - 20 گیگ
50,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه FUP
شبانه سرعتی 8 مگابیت - 30 گیگ
100,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه FUP
شبانه سرعتی 16 مگابیت - 40 گیگ
150,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه FUP
ترافیک اضافه 1 گیگ FUP
20,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه FUP
ترافیک اضافه 3 گیگ FUP
60,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه FUP
ترافیک اضافه 5 گیگ FUP
100,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه FUP
ترافیک اضافه 10 گیگ FUP
200,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه FUP
ترافیک اضافه 20 گیگ FUP
400,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه FUP
ترافیک اضافه 50 گیگ FUP
850,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه FUP
ترافیک اضافه 100 گیگ FUP
1,600,000ریال --- --- --- --- ---

خدمات اینترنت وایرلس

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
نامحدود B-1
وایرلس نامحدود128کیلوبیت برثانیه B-1
240,000ریال 684,000ریال 1,339,200ریال 2,592,000ریال --- ---
نامحدود B-1
وایرلس نامحدود256کیلوبیت برثانیه B-1
410,000ریال 1,168,500ریال 2,287,800ریال 4,428,000ریال --- ---
نامحدود B-1
وایرلس نامحدود512کیلوبیت برثانیه B-1
820,000ریال 2,337,000ریال 4,575,600ریال 8,856,000ریال --- ---
نامحدود B-1
وایرلس نامحدود1مگابیت برثانیه B-1
1,990,000ریال 5,671,500ریال 11,104,200ریال 21,492,000ریال --- ---
نامحدود B-1
وایرلس نامحدود2مگابیت برثانیه B-1
3,900,000ریال 11,115,000ریال 21,762,000ریال 42,120,000ریال --- ---
نامحدود B+1
وایرلس نامحدود 128 کیلوبیت بر ثانیه B+1
300,000ریال 855,000ریال 1,674,000ریال 3,240,000ریال --- ---
نامحدود B+1
وایرلس نامحدود 256 کیلوبیت بر ثانیه B+1
510,000ریال 1,453,500ریال 2,845,800ریال 5,508,000ریال --- ---
نامحدود B+1
وایرلس نامحدود 512 کیلوبیت بر ثانیه B+1
1,020,000ریال 2,907,000ریال 5,691,600ریال 11,016,000ریال --- ---
نامحدود B+1
وایرلس نامحدود 1 مگابیت بر ثانیه B+1
2,490,000ریال 7,096,500ریال 13,894,200ریال 26,892,000ریال --- ---
نامحدود B+1
وایرلس نامحدود 2 مگابیت برثانیه B+1
6,475,000ریال 18,453,750ریال 36,130,500ریال 69,930,000ریال --- ---
نامحدود B+2
وایرلس نامحدود 128 کیلوبیت برثانیه B+2
375,000ریال 1,068,750ریال 2,092,500ریال 4,050,000ریال --- ---
نامحدود B+2
وایرلس نامحدود 256 کیلوبیت برثانیه B+2
640,000ریال 1,824,000ریال 3,571,200ریال 6,912,000ریال --- ---
نامحدود B+2
وایرلس نامحدود 512 کیلوبیت برثانیه B+2
1,275,000ریال 3,633,750ریال 7,114,500ریال 13,770,000ریال --- ---
نامحدود B+2
وایرلس نامحدود 1 مگابیت برثانیه B+2
3,110,000ریال 8,863,500ریال 17,353,800ریال 33,588,000ریال --- ---
ترافیک اضافه
ترافیک اضافه 1GB
30,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه
ترافیک اضافه 3GB
90,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه
ترافیک اضافه 5GB
134,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه
ترافیک اضافه 10GB
244,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه
ترافیک اضافه 20GB
424,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه
ترافیک اضافه 30GB
604,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه
ترافیک اضافه 50GB
904,000ریال --- --- --- --- ---
new service wireless
وایرلس پلوتو 128 کیلوبیت برثانیه 2 گیگ
67,500ریال 200,000ریال 370,000ریال 710,000ریال --- ---
new service wireless
وایرلس نپتون 256 کیلوبیت برثانیه 2 گیگ
75,000ریال 210,000ریال 410,000ریال 800,000ریال --- ---
new service wireless
وایرلس نپتون 256 کیلوبیت برثانیه 5 گیگ
157,500ریال 400,000ریال 730,000ریال 1,300,000ریال --- ---
new service wireless
وایرلس اورانوس 512 کیلوبیت برثانیه 2 گیگ
90,000ریال 250,000ریال 490,000ریال 950,000ریال --- ---
new service wireless
وایرلس اورانوس 512 کیلوبیت برثانیه 5 گیگ
170,000ریال 440,000ریال 810,000ریال 1,390,000ریال --- ---
new service wireless
وایرلس زحل 1 مگابیت برثانیه 2 گیگ
108,000ریال 300,000ریال 580,000ریال 1,140,000ریال --- ---
new service wireless
وایرلس زحل 1 مگابیت برثانیه 5 گیگ
189,000ریال 490,000ریال 910,000ریال 1,690,000ریال --- ---
new service wireless
وایرلس زحل 1 مگابیت برثانیه 10 گیگ
288,000ریال 730,000ریال 1,310,000ریال 2,400,000ریال --- ---
new service wireless
وایرلس زحل 1 مگابیت برثانیه 30 گیگ
500,000ریال 1,425,000ریال 2,790,000ریال 5,250,000ریال --- ---
new service wireless
وایرلس زحل 1 مگابیت برثانیه 80 گیگ
1,299,000ریال 3,440,000ریال 6,530,000ریال 13,930,000ریال --- ---
new service wireless
وایرلس مشتری 2 مگابیت برثانیه 2 گیگ
126,000ریال 350,000ریال 690,000ریال 1,320,000ریال --- ---
new service wireless
وایرلس مشتری 2 مگابیت برثانیه 5 گیگ
207,000ریال 540,000ریال 1,010,000ریال 1,870,000ریال --- ---
new service wireless
وایرلس مشتری 2 مگابیت برثانیه 10 گیگ
306,000ریال 780,000ریال 1,410,000ریال 2,580,000ریال --- ---
new service wireless
وایرلس مشتری 2 مگابیت برثانیه 30 گیگ
637,000ریال 1,560,000ریال 2,900,000ریال 5,430,000ریال --- ---
new service wireless
وایرلس مشتری 2 مگابیت برثانیه 80 گیگ
1,317,000ریال 3,480,000ریال 6,630,000ریال 12,560,000ریال --- ---
new service wireless
وایرلس مریخ 4 مگابیت برثانیه 2 گیگ
180,000ریال 510,000ریال 990,000ریال 1,900,000ریال --- ---
new service wireless
وایرلس مریخ 4 مگابیت برثانیه 5 گیگ
260,000ریال 690,000ریال 1,310,000ریال 2,440,000ریال --- ---
new service wireless
وایرلس مریخ 4 مگابیت برثانیه 10 گیگ
360,000ریال 930,000ریال 1,680,000ریال 3,160,000ریال --- ---
new service wireless
وایرلس مریخ 4 مگابیت برثانیه 30 گیگ
690,000ریال 1,720,000ریال 3,200,000ریال 6,010,000ریال --- ---
new service wireless
وایرلس مریخ 4 مگابیت برثانیه 80 گیگ
1,370,000ریال 3,630,000ریال 6,920,000ریال 13,130,000ریال --- ---
new service wireless
وایرلس مریخ 4 مگابیت برثانیه 130 گیگ
1,680,000ریال 4,788,000ریال 9,375,000ریال --- --- ---
new service wireless
وایرلس مریخ 4 مگابیت برثانیه 200 گیگ
2,990,000ریال 8,250,000ریال --- --- --- ---
new service wireless
وایرلس زمین 8 مگابیت برثانیه 2 گیگ
216,000ریال 600,000ریال 1,180,000ریال 2,280,000ریال --- ---
new service wireless
وایرلس زمین 8 مگابیت برثانیه 5 گیگ
297,000ریال 800,000ریال 1,500,000ریال 2,820,000ریال --- ---
new service wireless
وایرلس زمین 8 مگابیت برثانیه 10 گیگ
396,000ریال 958,000ریال 1,910,000ریال 3,530,000ریال --- ---
new service wireless
وایرلس زمین 8 مگابیت برثانیه 30 گیگ
727,000ریال 1,820,000ریال 3,400,000ریال 6,380,000ریال --- ---
new service wireless
وایرلس زمین 8 مگابیت برثانیه 80 گیگ
1,400,000ریال 3,740,000ریال 7,130,000ریال 13,510,000ریال --- ---
new service wireless
وایرلس زمین 8 مگابیت برثانیه 130 گیگ
2,080,000ریال 5,680,000ریال 10,850,000ریال --- --- ---
new service wireless
وایرلس زمین 8 مگابیت برثانیه 200 گیگ
2,500,000ریال 7,125,000ریال --- --- --- ---
new service wireless
وایرلس ونوس 12 مگابیت برثانیه 7 گیگ
319,000ریال 890,000ریال 1,730,000ریال 3,340,000ریال --- ---
new service wireless
وایرلس ونوس 12 مگابیت برثانیه 20 گیگ
534,000ریال 1,430,000ریال 2,730,000ریال 5,330,000ریال --- ---
new service wireless
وایرلس ونوس 12 مگابیت برثانیه 50 گیگ
946,000ریال 2,570,000ریال 5,020,000ریال 9,920,000ریال --- ---
new service wireless
وایرلس عطارد 16 مگابیت بر ثانیه 7 گیگ
340,000ریال 960,000ریال 1,880,000ریال 3,610,000ریال --- ---
new service wireless
وایرلس عطارد 16 مگابیت بر ثانیه 20 گیگ
570,000ریال 1,540,000ریال 2,950,000ریال 5,770,000ریال --- ---
new service wireless
وایرلس عطارد 16 مگابیت بر ثانیه 50 گیگ
1,020,000ریال 2,790,000ریال 5,440,000ریال 10,740,000ریال --- ---
new service wireless
وایرلس خورشید 24 مگابیت بر ثانیه 7 گیگ
374,000ریال 1,054,000ریال 2,044,000ریال 3,934,000ریال --- ---
new service wireless
وایرلس خورشید 24 مگابیت بر ثانیه 20 گیگ
628,000ریال 1,684,000ریال 3,214,000ریال 6,274,000ریال --- ---
new service wireless
وایرلس خورشید 24 مگابیت بر ثانیه 50 گیگ
1,114,000ریال 3,034,000ریال 5,914,000ریال 11,674,000ریال --- ---

خدمات هاستینگ

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
میزبانی وب لینوکس (DirectAdmin)
پلن میزبانی لینوکس1
--- --- --- 139,000ریال 236,000ریال 291,000ریال
میزبانی وب لینوکس (DirectAdmin)
پلن میزبانی لینوکس2
--- --- --- 209,000ریال 355,000ریال 438,000ریال
میزبانی وب لینوکس (DirectAdmin)
پلن میزبانی لینوکس3
--- --- --- 349,000ریال 593,000ریال 730,000ریال
میزبانی وب لینوکس (DirectAdmin)
پلن میزبانی لینوکس4
--- --- --- 499,000ریال 840,000ریال 1,040,000ریال
میزبانی وب لینوکس (DirectAdmin)
پلن میزبانی لینوکس5
--- --- --- 599,000ریال 1,010,000ریال 1,250,000ریال
میزبانی وب لینوکس (DirectAdmin)
پلن میزبانی لینوکس6
--- --- --- 749,000ریال 1,207,000ریال 1,507,000ریال
میزبانی وب لینوکس (DirectAdmin)
LinuxProfessional
--- --- --- 999,000ریال 1,690,000ریال 2,090,000ریال
میزبانی وب ویندوز | لینوکس (Plesk)
پلن میزبانی ویندوز 1
--- --- --- 139,000ریال 236,000ریال 291,000ریال
میزبانی وب ویندوز | لینوکس (Plesk)
پلن میزبانی ویندوز 2
--- --- --- 209,000ریال 355,000ریال 438,000ریال
میزبانی وب ویندوز | لینوکس (Plesk)
پلن میزبانی ویندوز 3
--- --- --- 349,000ریال 593,000ریال 730,000ریال
میزبانی وب ویندوز | لینوکس (Plesk)
پلن میزبانی ویندوز 4
--- --- --- 499,000ریال 840,000ریال 1,040,000ریال
میزبانی وب ویندوز | لینوکس (Plesk)
پلن میزبانی ویندوز 5
--- --- --- 599,000ریال 1,010,000ریال 1,250,000ریال
میزبانی وب ویندوز | لینوکس (Plesk)
پلن میزبانی ویندوز 6
--- --- --- 749,000ریال 1,207,000ریال 1,507,000ریال
میزبانی وب ویندوز | لینوکس (Plesk)
Windows Professional
--- --- --- 999,000ریال 1,690,000ریال 2,090,000ریال
پسوند تعداد سال هزینه ثبت انتقال دامنه هزینه تمدید
.ir 1 100,000ریال 100,000ریال 100,000ریال
.co.ir 1 100,000ریال 100,000ریال 100,000ریال
.ac.ir 1 100,000ریال 100,000ریال 100,000ریال
.net.ir 1 100,000ریال 100,000ریال 100,000ریال
.org.ir 1 100,000ریال 100,000ریال 100,000ریال
.com 1 600,000ریال 600,000ریال 600,000ریال
.net 1 650,000ریال 650,000ریال 650,000ریال
.org 1 650,000ریال 650,000ریال 650,000ریال
.info 1 800,000ریال 800,000ریال 800,000ریال
.name 1 750,000ریال 750,000ریال 750,000ریال
.tv 1 1,650,000ریال 1,650,000ریال 1,650,000ریال
.ca 1 750,000ریال 750,000ریال 750,000ریال
.us 1 600,000ریال 600,000ریال 600,000ریال
.cc 1 1,400,000ریال 1,400,000ریال 1,400,000ریال
.co 1 1,150,000ریال 1,150,000ریال 1,150,000ریال

خدمات سرور مجازی/اختصاصی

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
سرورهای مجازی برنزی ایران
VPS برنزی پلن1
539,000ریال 1,617,000ریال 3,234,000ریال 6,468,000ریال --- ---
سرورهای مجازی برنزی ایران
VPS برنزی پلن2
800,000ریال 2,400,000ریال 4,800,000ریال 9,600,000ریال --- ---
سرورهای مجازی برنزی ایران
VPS برنزی پلن3
1,000,000ریال 3,000,000ریال 6,000,000ریال 12,000,000ریال --- ---
سرور های مجازی نقره ایی در ایران
VPS نقره ایی پلن1
1,190,000ریال 3,570,000ریال 7,140,000ریال 14,280,000ریال --- ---
سرور های مجازی نقره ایی در ایران
VPS نقره ایی پلن2
1,440,000ریال 4,320,000ریال 8,640,000ریال 17,280,000ریال --- ---
سرور های مجازی نقره ایی در ایران
VPS نقره ایی پلن3
1,800,000ریال 5,400,000ریال 10,800,000ریال 21,600,000ریال --- ---
سرور های مجازی طلایی در ایران
VPS طلایی پلن1
2,280,000ریال 6,840,000ریال 13,680,000ریال 27,360,000ریال --- ---
سرور های مجازی طلایی در ایران
VPS طلایی پلن2
2,670,000ریال 8,010,000ریال 16,020,000ریال 32,040,000ریال --- ---