خدمات اینترنت وایرلس
نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
Special Offer
سرویس 8 مگابیت بر ثانیه - 40 گیگابایت
900,000ریال --- --- --- --- ---
Wireless B-1 Unlimited
وایرلس نامحدود128کیلوبیت برثانیه B-1
240,000ریال 684,000ریال 1,339,200ریال 2,592,000ریال --- ---
Wireless B-1 Unlimited
وایرلس نامحدود256کیلوبیت برثانیه B-1
410,000ریال 1,168,500ریال 2,287,800ریال 4,428,000ریال --- ---
Wireless B-1 Unlimited
وایرلس نامحدود512کیلوبیت برثانیه B-1
820,000ریال 2,337,000ریال 4,575,600ریال 8,856,000ریال --- ---
Wireless B-1 Unlimited
وایرلس نامحدود1مگابیت برثانیه B-1
1,990,000ریال 5,671,500ریال 11,104,200ریال 21,492,000ریال --- ---
Wireless B-1 Unlimited
وایرلس نامحدود2مگابیت برثانیه B-1
3,900,000ریال 11,115,000ریال 21,762,000ریال 42,120,000ریال --- ---
Wireless B+1 Unlimited
وایرلس نامحدود 128 کیلوبیت بر ثانیه B+1
300,000ریال 855,000ریال 1,674,000ریال 3,240,000ریال --- ---
Wireless B+1 Unlimited
وایرلس نامحدود 256 کیلوبیت بر ثانیه B+1
510,000ریال 1,453,500ریال 2,845,800ریال 5,508,000ریال --- ---
Wireless B+1 Unlimited
وایرلس نامحدود 512 کیلوبیت بر ثانیه B+1
1,020,000ریال 2,907,000ریال 5,691,600ریال 11,016,000ریال --- ---
Wireless B+1 Unlimited
وایرلس نامحدود 1 مگابیت بر ثانیه B+1
2,490,000ریال 7,096,500ریال 13,894,200ریال 26,892,000ریال --- ---
Wireless B+1 Unlimited
وایرلس نامحدود 2 مگابیت برثانیه B+1
6,475,000ریال 18,453,750ریال 36,130,500ریال 69,930,000ریال --- ---
Wireless B+2 Unlimited
وایرلس نامحدود 128 کیلوبیت برثانیه B+2
375,000ریال 1,068,750ریال 2,092,500ریال 4,050,000ریال --- ---
Wireless B+2 Unlimited
وایرلس نامحدود 256 کیلوبیت برثانیه B+2
640,000ریال 1,824,000ریال 3,571,200ریال 6,912,000ریال --- ---
Wireless B+2 Unlimited
وایرلس نامحدود 512 کیلوبیت برثانیه B+2
1,275,000ریال 3,633,750ریال 7,114,500ریال 13,770,000ریال --- ---
Wireless B+2 Unlimited
وایرلس نامحدود 1 مگابیت برثانیه B+2
3,110,000ریال 8,863,500ریال 17,353,800ریال 33,588,000ریال --- ---
Wireless B-1 Limited
وایرلس حجمی تا 512 کیلو بیت بر ثانیه 3 گیگ B-1
130,000ریال 370,500ریال 725,400ریال 1,404,000ریال --- ---
Wireless B-1 Limited
وایرلس حجمی تا 512 کیلو بیت بر ثانیه 5 گیگ B-1
174,000ریال 495,900ریال 970,920ریال 1,879,200ریال --- ---
Wireless B-1 Limited
وایرلس حجمی تا 512 کیلو بیت بر ثانیه 10 گیگ B-1
284,000ریال 809,400ریال 1,584,720ریال 3,067,200ریال --- ---
Wireless B-1 Limited
وایرلس حجمی تا 1 مگابیت بر ثانیه 3 گیگ B-1
150,000ریال 427,500ریال 837,000ریال 1,620,000ریال --- ---
Wireless B-1 Limited
وایرلس حجمی تا 1 مگابیت بر ثانیه 7 گیگ B-1
238,000ریال 678,300ریال 1,328,040ریال 2,570,400ریال --- ---
Wireless B-1 Limited
وایرلس حجمی تا 1 مگابیت بر ثانیه 15 گیگ B-1
394,000ریال 1,122,900ریال 2,198,520ریال 4,255,200ریال --- ---
Wireless B-1 Limited
وایرلس حجمی تا 2 مگابیت بر ثانیه 5 گیگ B-1
214,000ریال 609,900ریال 1,194,120ریال 2,311,200ریال --- ---
Wireless B-1 Limited
وایرلس حجمی تا 2 مگابیت بر ثانیه 10 گیگ B-1
324,000ریال 923,400ریال 1,807,920ریال 3,499,200ریال --- ---
Wireless B-1 Limited
وایرلس حجمی تا 2 مگابیت بر ثانیه 20 گیگ B-1
424,000ریال 1,208,400ریال 2,365,920ریال 4,579,200ریال --- ---
Wireless B-1 Limited
وایرلس حجمی تا 4 مگابیت بر ثانیه 5 گیگ B-1
274,000ریال 780,900ریال 1,528,920ریال 2,959,200ریال --- ---
Wireless B-1 Limited
وایرلس حجمی تا 4 مگابیت بر ثانیه 15 گیگ B-1
474,000ریال 1,350,900ریال 2,644,920ریال 5,119,200ریال --- ---
Wireless B-1 Limited
وایرلس حجمی تا 4 مگابیت بر ثانیه 25 گیگ B-1
654,000ریال 1,863,900ریال 3,649,320ریال 7,063,200ریال --- ---
Wireless B-1 Limited
وایرلس حجمی تا 8 مگابیت برثانیه 8 گیگ B-1
380,000ریال 1,083,000ریال 2,120,400ریال 4,104,000ریال --- ---
Wireless B-1 Limited
وایرلس حجمی تا 8 مگابیت بر ثانیه 20 گیگ B-1
604,000ریال 1,721,400ریال 3,370,320ریال 6,523,200ریال --- ---
Wireless B-1 Limited
وایرلس حجمی تا 8 مگابیت بر ثانیه 40 گیگ B-1
934,000ریال 2,661,900ریال 5,211,720ریال 10,087,200ریال --- ---
Wireless B-1 Limited
وایرلس حجمی تا 12 مگابیت بر ثانیه 8 گیگ B-1
520,000ریال 1,482,000ریال 2,901,600ریال 5,616,000ریال --- ---
Wireless B-1 Limited
وایرلس حجمی تا 12 مگابیت بر ثانیه 30 گیگ B-1
924,000ریال 2,633,400ریال 5,155,920ریال 9,979,200ریال --- ---
Wireless B-1 Limited
وایرلس حجمی تا 12 مگابیت بر ثانیه 50 گیگ B-1
1,224,000ریال 3,488,400ریال 6,829,920ریال 13,219,200ریال --- ---
Wireless B-1 Limited
وایرلس حجمی تا 16 مگابیت بر ثانیه 10 گیگ B-1
604,000ریال 1,721,400ریال 3,370,320ریال 6,523,200ریال --- ---
Wireless B-1 Limited
وایرلس حجمی تا 16 مگابیت بر ثانیه 40 گیگ B-1
1,114,000ریال 3,174,900ریال 6,216,120ریال 12,031,200ریال --- ---
Wireless B-1 Limited
وایرلس حجمی تا 16 مگابیت بر ثانیه 100 گیگ B-1
2,014,000ریال 5,739,900ریال 11,238,120ریال 21,751,200ریال --- ---
Wireless B-1 Limited
وایرلس حجمی تا 24 مگابیت بر ثانیه 10 گیگ B-1
784,000ریال 2,234,400ریال 4,374,720ریال 8,467,200ریال --- ---
Wireless B-1 Limited
وایرلس حجمی تا 24 مگابیت بر ثانیه 80 گیگ B-1
1,894,000ریال 5,397,900ریال 10,568,520ریال 20,455,200ریال --- ---
Wireless B-1 Limited
وایرلس حجمی تا 24مگابیت بر ثانیه 150 گیگ B-1
2,944,000ریال 8,390,400ریال 16,427,520ریال 31,795,200ریال --- ---
ترافیک Wireless B-1 Limited
وایرلس ا گیگابایت B-1
30,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک Wireless B-1 Limited
وایرلس 5 گیگابایت B-1
134,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک Wireless B-1 Limited
وایرلس 10 گیگابایت B-1
244,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک Wireless B-1 Limited
وایرلس 15 گیگابایت B-1
334,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک Wireless B-1 Limited
وایرلس 30 گیگابایت B-1
604,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک Wireless B-1 Limited
وایرلس 50 گیگابایت B-1
904,000ریال --- --- --- --- ---
Wireless Basic Limited
وایرلس حجمی2مگابیت بر ثانیه 3 گیگ Basic
210,000ریال 598,500ریال 1,171,800ریال 2,268,000ریال --- ---
Wireless Basic Limited
وایرلس حجمی 4 مگابیت بر ثانیه 3 گیگ Basic
260,000ریال 741,000ریال 1,450,800ریال 2,808,000ریال --- ---
Wireless Basic Limited
وایرلس حجمی 8 مگابیت بر ثانیه 3 گیگ Basic
320,000ریال 912,000ریال 1,785,600ریال 3,456,000ریال --- ---
Wireless Basic Limited
وایرلس حجمی 12مگابیت بر ثانیه 3 گیگ Basic
400,000ریال 1,140,000ریال 2,232,000ریال 4,320,000ریال --- ---
Wireless Basic Limited
وایرلس حجمی 16مگابیت بر ثانیه 3 گیگ Basic
500,000ریال 1,425,000ریال 2,790,000ریال 5,400,000ریال --- ---
ترافیک Wireless Basic Limited
وایرلس 1گیگابایت Basic
50,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک Wireless Basic Limited
وایرلس 5گیگابایت Basic
225,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک Wireless Basic Limited
وایرلس 10گیگابایت Basic
405,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک Wireless Basic Limited
وایرلس 15گیگابایت Basic
556,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک Wireless Basic Limited
وایرلس 30گیگابایت Basic
1,005,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک Wireless Basic Limited
وایرلس 50گیگابایت Basic
1,505,000ریال --- --- --- --- ---